YOUTUBE4세대 카니발(KA4) LED 사이드스텝 LED 점등 관련 영상4세대 카니발(KA4) 사이드스텝 내구성 TEST (250Kg)ESV VER.2 장착설명 영상 4세대 카니발(KA4)카니발(KA4) EX-STEP 작동영상(1)카니발(KA4) EX-STEP 작동영상(2)팰리세이드(LX2) EX-STEP 작동영상(1)팰리세이드(LX2) EX-STEP 작동영상(2)